ďż˝esky  |  English

ABOUT ME

My growth

Druhý týden

Náhled fotografie

Třetí týden

Náhled fotografie Náhled fotografie

Čtvrtý týden

Náhled fotografie Náhled fotografie

Pátý týden

Náhled fotografie Náhled fotografie Náhled fotografie

Šestý týden

Náhled fotografie Náhled fotografie

Sedmý týden

Náhled fotografie Náhled fotografie

Devátý týden

Náhled fotografie

Třetí měsíc, Aida začíná navštěvovat školku

Náhled fotografie

Čtvrtý měsíc

Náhled fotografie Náhled fotografie

Pátý měsíc

Náhled fotografie Náhled fotografie

Šestý měsíc

Náhled fotografie Náhled fotografie

Sedmý měsíc

Náhled fotografie Náhled fotografie

Osmý měsíc

Náhled fotografie Náhled fotografie Náhled fotografie

Devátý měsíc

Náhled fotografie Náhled fotografie

Desátý měsíc

Náhled fotografie Náhled fotografie Náhled fotografie

Jedenáctý měsíc

Náhled fotografie Náhled fotografie Náhled fotografie

CACIB BRNO 6/12 - Exc. 1, CAJC, BEST OF JUNIORS !! ARIS DI ASSONANZA ( less than 12 months old ) AMIA DI ASSONANZA ( 10,5 months old ) ANDY  ( 8 months old ) in his new home :-) DALMATIAN CLUB SHOW 11/2011 - AMIA AIDA ( mother ) + ARGI ( daughter - 3 months old ) LOTY and AIDA Andy ( 8 months old ) and his garden :-) CAC LEIPZIG  9/09 - Exc. 1, CAC VDH/CAC Club DDC !!! CAC KLATOVY 6/12 - Exc. 1, CAC,  CAC CMKU, National Winner, BOB, BIG !!

© AIDA DOLCE - Design by MACDESIGN STUDIO!