ďż˝esky  |  English

O MNĚ

Jak rostu, vývoj

Druhý týden

Náhled fotografie

Třetí týden

Náhled fotografie Náhled fotografie

Čtvrtý týden

Náhled fotografie Náhled fotografie

Pátý týden

Náhled fotografie Náhled fotografie Náhled fotografie

Šestý týden

Náhled fotografie Náhled fotografie

Sedmý týden

Náhled fotografie Náhled fotografie

Devátý týden

Náhled fotografie

Třetí měsíc, Aida začíná navštěvovat školku

Náhled fotografie

Čtvrtý měsíc

Náhled fotografie Náhled fotografie

Pátý měsíc

Náhled fotografie Náhled fotografie

Šestý měsíc

Náhled fotografie Náhled fotografie

Sedmý měsíc

Náhled fotografie Náhled fotografie

Osmý měsíc

Náhled fotografie Náhled fotografie Náhled fotografie

Devátý měsíc

Náhled fotografie Náhled fotografie

Desátý měsíc

Náhled fotografie Náhled fotografie Náhled fotografie

Jedenáctý měsíc

Náhled fotografie Náhled fotografie Náhled fotografie

Our Mia in new beautiful home !!! ( 10 weeks old ) AMIA -  24 months old CACIB Brno (2/10) - Exc. 2, res. CAC Andino Di Assonanza ( intermediate ) - Exc. 1, CAC ATI + ARCHIE - CHRISTMAS 2011 ( 9,5 months old ) ARGO DI ASSONANZA - RDS KLADNO 8/11 - BIS BABY !!!!! CAC KLATOVY 6/12 - Exc. 1, CAC,  CAC CMKU, National Winner, BOB, BIG !!  Combined Dog Show DDC and CDF ALPEN ( D ) - 6/12 - Exc. 1, CAC VDH/ CAC CLUB!! CACIB GIESSEN  (5/10) - Exc. 1, CAC VDH/ CAC CLUB DDC (champ. cl.)

© AIDA DOLCE - Design by MACDESIGN STUDIO!