ďż˝esky  |  English

O MNĚ

Jak rostu, vývoj

Druhý týden

Náhled fotografie

Třetí týden

Náhled fotografie Náhled fotografie

Čtvrtý týden

Náhled fotografie Náhled fotografie

Pátý týden

Náhled fotografie Náhled fotografie Náhled fotografie

Šestý týden

Náhled fotografie Náhled fotografie

Sedmý týden

Náhled fotografie Náhled fotografie

Devátý týden

Náhled fotografie

Třetí měsíc, Aida začíná navštěvovat školku

Náhled fotografie

Čtvrtý měsíc

Náhled fotografie Náhled fotografie

Pátý měsíc

Náhled fotografie Náhled fotografie

Šestý měsíc

Náhled fotografie Náhled fotografie

Sedmý měsíc

Náhled fotografie Náhled fotografie

Osmý měsíc

Náhled fotografie Náhled fotografie Náhled fotografie

Devátý měsíc

Náhled fotografie Náhled fotografie

Desátý měsíc

Náhled fotografie Náhled fotografie Náhled fotografie

Jedenáctý měsíc

Náhled fotografie Náhled fotografie Náhled fotografie

MANNHEIM (D) 8/10 WDS 2010 HERNING (DK) -AIDA between TOP 8 of 20 champion bitches !! ARIS in new home ( 12 weeks old ) CACIB NITRA 6/10- AIDA Exc. 1, CAC, CACIB, BOB !!  CAC DRZONKÓW ( PL ) 3/12 - ARGO Exc.1,JUNIOR WINNER !! CAC Rheinberg (2/10) - Exc. 2, r. CAC VDH/ r. CAC (8/9) !!! CACIB Litoměřice 5/09 (intermediate ) - Excellent 1 !! ATI and ARCHIE ( Argo) -  3,5 months old  ! AMIA DI ASSONANZA ( 13 months old )

© AIDA DOLCE - Design by MACDESIGN STUDIO!